ĐỊA MẪU CHƠN KINH.

Thảo luận trong 'Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm' bắt đầu bởi ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq, 21/11/18.

 1. ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq
  [​IMG]
  ĐỊA MẪU CHƠN KINH.

  DÂNG HƯƠNG
  Khói hương xông thấu mấy tầng xanh
  Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
  Trên khói hương này xin Mẫu ngự
  Chứng minh con trẻ tấc lòng thành.
  Nam mô hương cúng dường Phật Mẫu chứng minh

  LỄ PHẬT
  Kính lạy Phật từ bi quảng đại
  Vì chúng sanh muôn loại đảo điên
  Luân hồi khổ não triền miên
  Mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm.
  LỄ PHÁP
  Kính lạy Pháp nguồn ân chưa trả
  Nẻo quang minh mô tả rõ ràng
  Vì đời lắm kẻ lầm than
  Nên thuyền Bát Nhã sẵn sàng đợi đưa.

  LỄ TĂNG
  Kính lạy Tăng là người chí cả
  Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu
  Vô minh nên mới lo âu
  Rọi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh.
  • Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)
  • Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh (1 lạy)
  • Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh (1 lạy)
  • Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh (1 lạy)
  PHỤC NGUYỆN
  Hoàng Mẫu chân kinh, cầu nguyện Tam cõi cộng đồng,
  Thánh Thần Tiên Phật nghe nguyện:
  Này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm,
  Cầu cho quốc thái, dân an, thế giới thái bình an lạc xứ. (1 lạy)
  Cầu cho chúng sanh nhân loại được ấm no,
  Phước Lộc Thọ đủ đầy, thoát ách, tiêu tai, nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ. (1 lạy)
  Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già trên non, dưới thế,
  Theo Mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn với Mẹ,
  tu cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm. (1 lạy)
  Cầu nguyện cho Cửu huyền Thất tổ, ông bà cha mẹ,
  lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thái, đặng nghe lời của Mẫu,
  dứt tâm mê muội, xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát,
  sớm nơi Tây vực, an vui mùi Phật đạo. (1 lạy)
  Thành tâm khẩn nguyện, nhờ oai linh nhiệm mầu của Mẫu Kim Quang,
  vận chuyển gia đình hưng thònh quyến thuộc tăng phước hoàn viên,
  Phước Lộc Thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. (1 lạy)
  • Nam mô Phật Mẫu chứng minh (1 lạy)
  • Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)
  • Nam mô Diêu Trì cung, Hội Mẫu chứng minh (1 lạy)


  ĐỊA MẪU CHÂN KINH
  GIẢNG KINH và TỤNG NGHĨA
  Dịch giả Lê Công Đồng

  VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH
  Phật Địa Mẫu ngự trên cõi Thượng Tầng tối cao đặt quyển Chân Kinh đặng khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời.
   
  #1
 2. ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq
  XƯNG TÁN ĐỊA MẪU
  Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ
  Điển linh quang tế độ chúng sinh
  Hỡi ơi chớ có lạc lầm
  Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu
  Cõi trần thế mịt mù tăm tối
  Phải nghe lời Mẹ thuyết chân kinh
  Chớ ham vật chất lụy phiền
  Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành.
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH (3 biến)

  CÚNG HƯƠNG
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH (3 biến)
  Đốt hương trầm thấu đến Diêu Cung
  Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu Từ
  Trên khói hương này Kim Mẫu Ngự
  Cảm ứng chứng minh tấc lòng thành
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH
  Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng
  Trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu
  Hạ nguyên kỳ ba Long Hoa Hội
  Mẹ ban điển lành mới rõ thông.
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH (3 biến)

  SÁM KINH ĐỊA MẪU

  DÂNG ĐĂNG
  Dâng đuốc thiêng thành tâm kính Mẫu
  Ngọn linh đăng soi thấu mười phương
  Điển quang tỏa ánh chiêu dương
  Cầu xin Từ Mẫu Tây Phương chứng đàn
  Mẹ giáng thế độ an non nước
  Chuyển huyền linh ban phước vạn dân
  Nguồn thương sầu đọng bâng khuâng
  Nhìn đăng lòng tưởng Mẹ gần bên con
  Xưa Mẫu ngự chim loan tại miếu
  Tỉnh Thiểm Tây huyền diệu ứng linh
  Bút cơ Mẹ thảo tâm kinh
  Lời châu chép lại tâm tình Mẫu thương
  Nhìn biển cả trùng dương nước biếc
  Tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau
  Mẹ trông từng lượn sóng ào
  Bao nhiêu sóng lượn nghẹn ngào bấy nhiêu
  Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ
  Mẹ sáng khai hóa độ khắp nơi
  Núi sông vũ trụ đất trời
  Chính do Hoàng Mẫu tạo đời an vui
  Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm
  Ngày lẫn đêm lo kiếm hạnh con
  Dâng đăng Mẹ chứng lòng son
  Vạn dân bá tánh nước non thanh bình.
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH

  DÂNG HƯƠNG
  Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát
  Gió đông về ngào ngạt nguồn thương
  Chốn trần trẻ dại dâng hương
  Thỉnh cầu Từ Mẫu Tây Phương chứng đàn
  Dâng nén hương lời vàng cung kỉnh
  Tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh Mẹ hiền
  Lạy cầu vọng thấu Cung Tiên
  Nơi Tây Vương Mẫu diệu huyền chứng minh
  Mẹ thương con thâm tình muôn thuở
  Đạo hoằng truyền rộng mở khắp nơi
  Gắng tu thoát tục xa đời
  Quê Tiên chốn cũ là nơi trở về
  Nhìn quang cảnh sơn khê non nước
  Cõi giới ba hưởng phước Mẹ ban
  Chính do Hoàng Mẫu thỉnh an
  Độ cho sinh chúng một đàng chinh tu
  Làn khói bạc ngút mù bay tỏa
  Tâm hương thành hiện rõ Diêu Cung
  Đài hương Mẹ ngự không trung
  Thức tâm kẻ thế soi chung gương hiền
  Tam nhật mậu có siêng bái Mẫu
  Tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương
  Con quỳ dâng chén tâm hương
  Lạy Mẹ phủ Đức thập phương an lành.
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH

  DÂNG TRẦM
  Nhìn khói trần hương bay tỏa
  Nhớ Mẫu hiền lệ nhỏ dòng châu
  Đàn con tha thiết nguyện cầu
  Mẫu Từ phủ điển nhiệm mầu chứng minh
  Chốn trần miền cung nghinh đại lễ
  Kỷ niệm ngày giáng thế Từ Tôn
  Thượng tầng Mẹ phủ càn khôn
  Chuyển khai hoằng đạo pháp môn hạnh từ
  Đọc kinh Mẫu lòng như sao xuyến
  Gởi tâm thành thăm viếng Mẫu thân
  Chuông chùa vang tiếng xa ngân
  Chạnh lòng con trẻ tuôn dầm lệ sa
  Khói hương trầm thiết tha theo gió
  Áng mây lành hiện rõ huyền vi
  Con nguyện kiếp kiếp tu trì
  Nương về theo bóng từ bi Mẫu Hoàng
  Cầu lệnh Mẹ chuyển an non nước
  Điển Mẫu Từ ban phước chúng sinh
  Trần gian biết nẻo tu hành
  Nhờ đèn trí huệ phúc lành Mẹ ban
  Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ
  Hạt Bồ Đề nảy nở rừng cây
  Am thiền nối nghiệp thang mây
  Điển thiêng Mẹ chứng nhật nay kinh đàn
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH
   
 3. ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq
  DÂNG HOA
  Hoa tươi thắm kính dâng Từ Mẫu
  Gió hương lành nhẹ thổi mười phương
  Dập đầu lạy Mẹ xót thương
  Chứng lòng con trẻ cúng dường dâng hoa
  Lời van cầu thiết tha ai oán
  Chốn dương trần tợ áng phù vân
  Chúng sanh đau khổ vô ngần
  Thành tâm lạy Mẹ gội lần tội xưa
  Ngày kỵ mậu sớm trưa bái Mẫu
  Tiếng chân thành vọng thấu Diêu Cung
  Gắng tu noi chí bá tùng
  Bồ Đề hạnh nguyện thơm chung hương lành
  Điển huyền linh phủ quanh bao khắp
  Nhớ Mẫu hiền con chắp tay cầu
  Lạy mẹ độ hết năm châu
  Cầu xin sanh chúng sớm hầu Diêu Cung
  Người chốn thế hiếu trung trọn giữ
  Hội Long Hoa Mẫu Tử tương phùng
  Hương lành thơm ngát lạ lùng
  Bồ Đề nở rộ tại cung Diêu Trì
  Hoa thơm ngát con quỳ dâng lễ
  Lạy Mẫu thương giáng thế chứng minh
  Tay ngà dâng đóa hoa xinh
  Thỉnh cầu Mẹ giáng điển linh chứng đàn
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH
  DÂNG QUẢ
  Quả tươi xanh tâm thành cung kính
  Tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn
  Điển linh phủ khắp càn khôn
  Chuyển khai đại đạo tiếng đồn vang xa
  Tụng kinh Mẫu gia gia an ổn
  Mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai
  Lời châu ghi lại trần ai
  Là do huyết mạch phi tài Từ Tôn
  Oai linh Mẫu bao gồm vũ trụ
  Dưỡng nuôi con hấp thụ điển thiêng
  Phước Tài Lộc Thọ triền miên
  Dân lành nước thinh nhà yên thanh bình
  Tam nhật mậu trì kinh Địa Mẫu
  Chúng sinh đều số đổi nhàn thanh
  Mùa màng sung túc tươi xanh
  Quả hoa thơm ngát hương lành từ bi
  Thâm ân Mẹ khắc ghi sanh sử
  Kỷ niệm ngày Mẹ ngự không trung
  Dập đầu bái tạ Vương Cung
  Độ an sinh chúng tao phùng Long Hoa
  Kính lạy Mẫu thiết tha lời trẻ
  Dâng quả tươi thỉnh Mẹ chứng tri
  Dập đầu lạy đức Diêu Trì
  Độ an sinh chúng cứu nguy dân lành
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH

  DÂNG THỦY
  Cung kỉnh dâng thủy thành thơm ngát
  Nhớ trăng mười thập bát hằng niên
  Đúng ngày giáng thế Mẫu hiền
  Thủy thanh bát ngọc khẩn nguyền cung nghinh
  Đàn con trẻ quỳ xin Mẹ chứng
  Độ dân lành bền vững tâm tu
  Sơn khê rảo bước ngao du
  Vào nơi biển thánh rừng nhu tu hiền
  Dâng thủy thơm kiền thiền vọng bái
  Điển Mẫu Từ phủ rải khắp nơi
  Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời
  Ngự nơi thượng cõi ban lời ngọc châu
  Mẹ truyền pháp nhiệm mầu phản chiếu
  Cứu đàn con tận hiếu tận trung
  Nguồn thương Mẹ phủ ngàn trùng
  Suối lòng ngào ngạt ban chung con lành
  Chính Mẹ tạo non sông xanh tươi thắm
  Biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi
  Hoằng khai đại địa khắp nơi
  Kẻ từ vô thỉ đến thời thọ thiên
  Tâm kinh Mẫu lời khuyên lai láng
  Điển huyền linh tỏa sáng mười phương
  Tay dâng bát ngọc trà hương
  Thành tâm lạy Mẹ xót thương chứng đàn
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH
   
 4. ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq
  (tiếp Bài 2)

  ÐỊA MẪU KINH
  Phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cổ
  Tỉnh Thiểm Tây miếu cổ ứng linh
  Thượng tầng tỏa ánh quang minh
  Chim Loan Mẫu ngự truyền kinh răn đời.
  Kim ngôn Mẹ đây lời mạch huyết
  Ðức Từ Tôn tha thiết khuyên con
  Hiếu trung giữ vẹn cho tròn
  Mẹ hiền phủ điển bảo toàn chúng sanh.
  Tam nhựt Mậu tâm thành kỉnh Mẫu
  Tấm lòng son vọng thấu Diêu Cung
  Gia gia sum họp trùng phùng
  Dân an Quốc thới hưởng chung thanh bình.
  Mùa màng được tươi xinh sung túc
  Mẹ độ con từng phút từng giây
  Núi sông vũ trụ đó đây
  Chính do Hoàng-Mẫu dựng gầy tạo nên.
  Linh điển Mẹ dưới trên phân rõ
  Tam chơn kinh Mẹ tỏ lời châu
  Hoằng khai đại đạo nhiệm mầu
  Hóa sanh bốn biển năm Châu tươi nhuần.
  Phật Mẫu ngự thượng từng độ thế
  Ðiển chơn linh phước huệ rải ban
  Tâm kinh Mẫu dạy rõ ràng
  Con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh.
  Phước Lộc Thọ hiển vinh do Mẫu
  Trọn đủ thời Kỵ-Mậu hằng niên
  Dân an nước thạnh nhà yên
  Lời châu Mẫu dạy gắng chuyên tu trì.
  Thơ thâm diệu huyền vi cơ bút
  Mẹ truyền Kinh dưỡng dục chúng sanh
  Xưa vua Bàn-Cổ phong danh
  Diêu-Trì Phật Mẫu hóa sanh muôn loài.
  Chơn linh Mẫu xét soi vũ trụ
  Ðiển âm dương kết tự anh-nhi
  Thượng tầng Mẫu ngự phương phi
  Phân ra Thiên Ðịa trị vì chúng sinh.
  Ðịa-Mẫu truyền chơn Kinh tâm huyết
  Khí âm dương hội hiệp cùng nhau
  Mưa hòa gió thuận tươi màu
  Hóa sanh nhơn loại ngạt ngào chơn thân.
  Vậy ai mới bước lần đường đạo
  Phải giữ lòng hiếu thảo trì Kinh
  Lời châu Mẹ dạy huyền linh
  Hoàng-Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn.
  Cầu lịnh Mẹ bảo toàn sanh chúng
  Ðộ nhân sanh giữ đúng hạnh Tiên
  Từ đây Thiên Ðịa phân riêng
  Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời.
  Nhựt Nguyệt Tinh phương trời sáng tỏa
  Máy huyền vi hiện rõ thần thông
  Mẹ phân nam bắc tây đông
  Bốn phương tám hướng bao vòng Càn Khôn
  Ðiển Thiêng Mẹ bảo tồn vĩnh cửu
  Chốn trung ương Mẹ thủ địa châu
  Linh quang chiếu sáng nhiệm mầu
  Thiên Tiên bảo dưỡng gồm thâu nhơn lành.
  Phu quân Mẫu trường sanh bất lão
  Tài cao minh sáng tạo huyền vi
  Thiên lung địa á diệu kỳ
  Tri âm phối hợp phục quy Diêu Ðài.
  Thiên Ðịa lập âm lai dương khứ
  Khí thần giao giờ giữ điển linh
  Ðất trời do tạo hóa sinh
  Pháp luân thường chuyển siêu hình căn nguyên.
  Chính Mẹ tạo tôi hiền chúa thánh
  Phủ điển linh chơn tánh tâm thanh
  Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh
  Thiên Can thường chuyển vận hành địa chi.
  Thần với khí tựu thì thai thánh
  Mẹ cưu mang canh cánh thập niên
  Tình thâm mẫu tử thiêng liêng
  Mười thu đúng nhựt chia riêng quẻ hào
  Trong bát quái phân vào tám hướng
  Tám quẻ do mỗi hướng định ra
  Sáu hào một quẻ đó là
  Ba trăm tám bốn tẻ ra các hào.
  Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng
  Thập niên trường chuyển dụng Thánh thai.
  Minh quân xuất thế trần ai
  Sáu vì Thiên tử phi tài huyền quang.
  Mẹ phân vua Thiên-Hoàng con trưởng
  Ðến Ðịa Hoàng Mẹ thưởng thứ hai
  Nhơn Hoàng tam đệ thiên tài
  Còn ba vị nữa phân rày sau đây:
  Vua Phục Hy, ngài hay biến hóa
  Bát quái phân phát họa hiển linh
  Chỉ rành tám hướng thinh thinh
  Âm dương vũ trụ quang minh phân bày.
  Vua Thần Nông phi tài ngũ cốc
  Sắc lịnh gieo châu ngọc khắp nơi
  Ðó là hạt giống của Trời
  Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang.
  Vua Hiên Viên tạo ban y phục
  Ðem ấm no hạnh phúc vạn dân
  Lưu truyền cơm áo chốn trần
  Ðể cho người thế tâm thân thanh nhàn.
  Vũ trụ do Mẫu-Hoàng xuất phát
  Mẫu tạo ra Bồ-Tát, Thần, Tiên
  Thượng từng bao phủ điển thiêng
  Chẳng rời xa khỏi Mẫu hiền dưỡng sanh.
  Nhìn biển cả trời thanh nước biếc
  Khắp bốn mùa tám tiết trở xây
  Gió ngàn tỏa lượn tầng mây
  Hóa sanh nhơn loại cỏ cây thú cầm.
  Có ngũ nhạc bổng trầm ngân trỗi
  Khắp muôn nước Từ mẫu dưỡng sanh
  Các đời vương đế đại danh
  Từ trong thân Mẫu trưởng thành mà ra.
  Danh lam có năm tòa thắng cảnh
  Chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi
  Có cây cổ thụ sống đời
  Sắc dân trăm họ do nơi Mẫu thành
  Năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng
  Sáu thứ gạo dành thưởng nhơn sinh
  Nhân dân no ấm hiển vinh
  Sống nhờ điển Mẹ huyền linh phủ đầy
  Khi lìa thế gởi thây thân Mẫu
  Sự hóa sanh dời đổi vô thường
  Thân Mẹ là chỗ tựa nương
  Từ-Tôn Ðịa-Mẫu nguồn thương ngập tràn
  Nào châu, quận, thôn, làng, tỉnh, huyện
  Kìa lâu đài cung điện nguy nga
  Am, chùa, quán xá lập ra
  Hiền, Thần, Tiên, Thánh Mẹ đà thưởng phân
  Chư Phật đắc kim thân do Mẫu
  Cả trân châu ngọc bửu đó đây
  Thiếu chi kẻ ước việc này
  Lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành.
  Loại kim khí bạc vàng quí báu
  Tất cả do Mẫu tạo xuất ra
  Vương hầu vạn quốc gia gia
  Cũng do lịnh Mẹ ban ra tôn sùng.
  Người chốn thế hiếu trung hưởng phước
  Bao huyền linh sau trước Mẹ ban
  Dân an quốc thới thanh nhàn
  Ðế-Vương cung kỉnh Mẫu-Hoàng Từ-Tôn
  Nước nào bị dập dồn chinh chiến
  Cũng do nơi Mẫu chuyển phạt hành
  Vậy ai nào biết đến danh
  Huyền linh quang điển Mẹ dành đó đây.
  Có tạo lảnh the đầy lụa vải
  Cùng quả hoa rau cải trái cây
  Nào là chua ngọt đắng cay
  Lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tường.
  Hành, ớt, hẹ, gừng, đường, tiêu, tỏi
  Khắp nhơn sinh ai khỏi bệnh đâu
   
 5. ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq
  Hóa sanh linh dược nhiệm mầu
  Cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào.
  Lại có dấm, chanh, dầu, tương, muối
  Suối nào bằng nguồn suối tình thương
  Mẹ ban trăm vạn mùi hương
  Lao tâm tổn huyết đoạn trường vì con.
  Công lao Mẹ bút son khó tả
  Tình bao la biển cả khó hơn
  Khổ đau Từ-Mẫu chẳng sờn
  Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành.
  Vật ăn uống Mẹ dành con đó
  Sản phẩm do Mẹ hóa tạo ra
  Cân đai áo mão phù hoa
  Bạc tiền vật dụng biến ra hằng ngày.
  Mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng
  Thân Mẫu sanh ban thưởng khắp nơi
  Vật chi chẳng sót trên đời
  Mẫu không nghe có một lời nhớ thương.
  Trong vũ trụ tuần huờn tạo hóa
  Do Mẫu sanh ra quả địa cầu
  Biến dành sáu ngã luân hồi
  Biết bao sản vật hoa màu tốt xinh.
  Kẻ thế đâu rõ tình thâm Mẫu
  Dầu Hoàng-Thiên khó nỗi sánh hơn
  Trên trời mưa đổ từng cơn
  Dưới đất Mẹ hóa huyền chơn phép mầu
  Giòng mưa tuôn ngọt ngào cam-lộ
  Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh
  Cỏ cây tươi tốt hương thanh
  Ðịa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu.
  Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết
  Bao tinh vi sương tuyết giá băng
  Ðài mây gom tựu phủ giăng
  Gặp luồng quang điển biến tan mây liền.
  Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp
  Cù-rồng kia trốn nấp ngàn sông
  Lãnh phần vận chuyển gió giông
  Mẹ truyền hoán võ hô phong ứng hầu.
  Cù-rồng ở xứ nào chẳng có
  Ẩn biển sâu làm gió chuyển mây
  Ðều do lịnh Mẹ phán bày
  Ơn trên chiếu triệu dám rày cãi đâu.
  Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất
  Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai
  Nhọc nhằn nào quản đắng cay
  Ðiển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh.
  Chốn dương trần con lành tọa hưởng
  Bao nhiệm mầu Mẹ thưởng hồng ân
  Tất cả do lịnh Mẫu phân
  Công dày chẳng thấy người trần ghi tâm.
  Mẹ thương con dạ thầm đau thắt
  Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu
  Ðiển quang nếu Mẹ rút thâu
  Càn Khôn, vũ trụ, địa cầu tiêu tan.
  Khi cá ngao trở ngang vùng vẫy
  Thiên địa đành chịu phải rã đôi
  Dương trần như thể bèo trôi
  Cảnh đời trống rỗng thảm sầu nạn tai.
  Ngoại Càn Khôn Như-Lai tạm ẩn
  Chư Bồ-Tát tàn lẩn biệt tin
  Từ vua chúa đến quân binh
  Sẽ đều tận diệt nhơn sinh điêu tàn.
  Phương hướng đành tiêu tan tất cả
  Như ở trong lò hỏa bị thiêu
  Muôn loài vạn vật bao nhiêu.
  Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu.
  Mẹ phán truyền lời châu cao quý
  Ai sưu tầm diệu lý quang-minh
  Thành tâm khảo sát chơn kinh
  Thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành.
  Từ-Tôn chiếu điển lành ban phước
  Sắc lịnh phê người được hiển vinh
  Phi tài huyền diệu cao minh
  Mẫu-Từ giáng bút ngọc-linh-chi truyền
  Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt
  Chơn khí như ánh đuốc thiên nhiên
  Mẫu cho phần bổn huờn nguyên
  Chơn thần đúng ngoạt xuất liền chẳng sai
  Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh
  Gắng tâm tu hưởng cảnh thượng đài
  Khai tâm rung chuyển đạo ngay
  Lý chơn thông hiểu chớ rày bỏ qua
  Cần quán tưởng sâu xa kinh Mẫu
  Chớ khoe tài nông nỗi mà chi
  Chơn kinh lịnh Mẹ khó bì
  Quần thần văn võ chẳng khi lời vàng
  Ðại Từ-Tôn Mẫu-Hoàng cao cả
  Ân đức dày vong ngã đành sao
  Tao nhân mặc khách anh hào
  Nông, thương, công, sĩ nỡ nào lãng ngơ
  Không đền đáp tôn thờ cung kính
  Nỡ vô tâm chẳng kính Mẫu hiền
  Thâm sâu nghĩa cả thiêng liêng
  Ðành lòng bội bạc chơn truyền lời châu
  Chánh pháp đạo nhiệm mầu ai rõ
  Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi
  Phụ ân Từ-Mẫu Diêu-Trì
  Ðọa đày muôn kiếp chẳng thì tái sanh
  Muốn biết rõ tánh danh Phật Mẫu
  Hãy lắng nghe lời Mẫu phân rành
  Lão-Bà Hỗn-Ðộn hóa sanh
  Thuở còn mờ mịt trược thanh chưa tường
  Thiên-Ðịa chia âm dương chơn khí
  Thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm
  Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm
  Thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn
  Muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ
  Ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ
  Mẫu-Hoàng từ giã con thơ
  Hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay
  Hư không ngự mây đài thượng cõi
  Ðiển quang-minh chiếu rọi khắp nơi
  Huyền vi biến hóa chuyển dời
  Truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha
  Chẳng thấy ai lệ sa nhớ Mẫu
  Chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương
  Ngự thuyền lướt sóng trùng-dương
  Nào ai để dạ vấn vương lòng sầu
  Mẹ thương con chẳng câu phiền trách
  Lòng ước mong huyết mạch trùng phùng
  Sớm về điện ngọc Diêu-Cung
  Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền
  Hội Tý Sửu khai Thiên tịch Ðịa
  Vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên
  Chơn kinh Phật Mẫu diệu huyền
  Hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời
  Mỗi câu mỗi ý lời Mẹ thuyết
  Cùng từ nguồn mạch huyết chảy ra
  Gồm bao lời ngọc thiết tha
  Chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi
  Khắp gia gia đều trì niệm mãi
  Thì mùa màng cây trái hoằng sai
  Ấm no hưởng lạc trần ai
  Cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn
  Ðiển quang Mẹ bảo tồn trường cửu
  Ðộ con thơ hội đủ Diêu-Cung
  Nếu ai chẳng tín bất tùng
  Mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bọ ăn
  Cuộc sống đành khó khăn đau khổ
  Nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy
  Không mong sống sót được gì
  Ðại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn
  Ðại Từ-Tôn Mẫu-Hoàng cho biết
  Ðúng trăng mười vào tiết trời đông
  Mẫu-Từ xuất hiện thần thông
  Vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh
  Mẹ phủ hết điển linh quảng đại
  Tâm huyết thư để lại chơn kinh
  Kim ngôn siêu thoát quang minh
  Từ-Tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn
  Là con hiếu đàn tràng cung kỉnh
  Mỗi hàng niên nguyện thỉnh Mẫu-Từ
  Ðúng ngày thập bát trăng mười
  Gia gia tụng niệm người người trì kinh
  Lập đại lễ hoa xinh, trà, quả
  Dâng hương đăng tất cả khiết tinh
  Cùng nhau hội hiệp trì kinh
  Sớ dâng Từ-Mẫu chứng minh con lành
  Nếu như có nhơn danh hiền sĩ
  Truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy
  Từ-Tôn đài thọ ân dầy
  Cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng
  Hưởng lộc thọ vinh sang phú quí
  Hạng phu nhơn bần sĩ hiền thần
  Truyền kinh phổ biến xa gần
  Gia gia vui hưởng muôn phần ấm no
  Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo
  Năm trai lành kế tạo lửa hương
  Hai gái hiếu đạo thuần lương
  Ðời đời nối dõi tổ đường tông môn
  Nam nữ nào sùng tôn kính Mẫu
  Kỉnh lễ ngày Kỵ-Mậu thành tâm
  Mẹ ban phước lộc cao thâm
  Thiên Xuân vạn đại hưởng âm-đức dầy
  Xứ phương nào hằng ngày cúng vía
  Ðàn tràng cầu bốn phía an ninh
  Bảo toàn tánh mạng chúng sinh
  Mẫu-Hoàng phủ điển ứng linh lời nguyền
  Quốc dân nào kiền thiền vọng bái
  Thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân
  Mẫu-Từ cho xuất Thánh nhân
  Thông minh xuất chúng muôn phần huyền-linh
  Công đức Mẫu vô hình khó tả
  Dầu lâm sơn biển cả khó hơn
  Ai mà đáp nghĩa đền ơn
  Phải sùng am-tự, họa sơn tượng hình
  Rồi dâng lên hương linh thờ phượng
  Tạo lập thành tâm, tưởng, bái, tôn
  Diêu-Trì Phật Mẹ linh hồn
  Hiếu tử làm đặng y ngôn-kim truyền
  Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo
  Gắng sức xây tái tạo mau đi
  Tùy gia phương-tiện hữu vi
  Chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào
  Mẫu chứng lòng thanh cao tâm hảo
  Sẽ ghi tên con thảo danh đề
  Thẻ ngọc Mẹ chuyển bút phê
  Tâm phàm phủi sạch trở về Diêu-Cung
  Bởi vì con tận trung tận hiếu
  Ðắc quả cao cửu khiếu khai minh
  Con hiền thọ hưởng trường sinh
  Nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành
  Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở
  Chánh quả thành dứt nợ trần ai
  Ban cho cửu phẩm liên đài
  Trung ương thượng quốc về ngay đền vàng
  Thành Ðại-La nghiêm trang quý báu
  Phu phụ đồng đắc đạo kim thân
  Mẹ ban thọ hưởng hồng ân
  Lưu danh bửu điện muôn phần vẻ vang
  Ðức Từ-Tôn Mẫu-Hoàng bảo dưỡng
  Trải hết tâm vô lượng vô biên
  Ngự nơi cõi thượng thiêng liêng
  Ðộ cho quốc thới dân yên thanh bình.

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH
   
 6. ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq
  ÐỊA MẪU DIỆU KINH
  Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng
  Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh
  Ban ra lời ngọc chơn kinh
  Khảo sát đạo lý khai minh địa cầu
  Thuở hỗn độn một bầu không khí
  Còn mịt mù vô thỉ biết đâu
  Phật Mẫu đã ngự đó rồi
  Phân ra Thiên Ðịa hoàn cầu chuyển xây
  Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất
  Ðạo hoằng khai lời thật huyền linh
  Phổ thông truyền bá chơn kinh
  Phán bày phong tục nhơn sinh sáng ngời
  Chốn phàm trần đến đời ngươn hạ
  Mẹ giáng cơ bút tả chơn kinh
  Ai truyền ấn tống phổ in
  Mẫu-Hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường
  Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn
  Giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chơn
  Dựng đời thạnh trị thượng ngươn
  Hết lòng chỉ giáo linh nhơn tỏ tường
  Khắp thế giới thập phương cung kỉnh
  Ráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu
  Ðắc thành sở nguyện mong cầu
  Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm
  Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ
  Lưu truyền kinh từ thuở ban hành
  Kẻ nào rụng niệm chơn thành
  Thánh Tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi
  Ai chẳng tin bất cầu ác cảm
  Chê bai rằng mờ ám không tùng
  Ðến khi vào lúc lâm chung
  Hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau
  Ngục A-tỳ sa vào miên viễn
  Ðọa đày người lắm tiếng dễ khinh
  Sanh lòng nhạo báng lý kinh
  Tội như biển cả mông minh thảm sầu
  Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải
  Mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu
  Xét ra khắp cả hoàn cầu
  Ðều do lịnh Mẹ pháp mầu chuyển ra
  Mẹ thương con vị tha tất cả
  Nào thấy ai để dạ xót thương
  Ðắng cay khổ nhọc ai tường
  Rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao
  Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu
  Bố cáo cho người hiểu rõ ràng
  Ðứng ra giải đáp lời vàng
  Cho người trần thế dương gian tri tường
  Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh
  Nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu
  Dập dồn nhiều cảnh khổ đau
  Họa tai trước mắt tránh đâu bây giờ
  Mẹ thương con đề thơ phân tỏ
  Lại chẳng nghe ghi rõ lời châu
  Cuộc đời thế sự bể dâu
  Mẹ đà tường tận đoán rồi tiên tri
  Dầu khó khăn việc chi nguy khốn
  Mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi
  Phán truyền bày tỏ bao lời
  Hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh
  Phật Mẫu có phân rành tất cả
  Bảy mươi hai vị đã lãnh phần
  Ðương kim hành sự xa gần
  Vị nào cũng có Thánh Thần hợp chung
  Duy mình Mẫu chẳng cùng ai cả
  Khắp ở trong thiên hạ xứ nào
  Lập chùa, tạo miễu, đền cao
  Phụng thờ Thần Thánh ra vào cung nghinh
  Còn Mẫu đây riêng mình ai nhớ
  Ðến tánh danh cũng chớ tường tri
  Cõi trần chẳng có chi chi
  Một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không.
  Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ
  Nên cam đành khổ lụy sầu bi
  Quanh năm bao cảnh loạn ly
  Trời mưa không thuận đất thì không sanh
  Mẹ thương con chẳng đành đoạn dứt
  Tình thiêng liêng bút mực ghi rằng
  Các con lớn nhỏ nghe chăng
  Thọ trě kinh Mẫu khó khăn cũng lành
  Khắp nhơn sanh điều hành tâm đạo
  Giúp cho đời cải tạo ăn năn
  Chẳng luận cao thấp ngang bằng
  Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh.
  Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng
  Ðiển huyền vi hữu dụng Mẹ ban
  Cốt nhục xa cách lạc đàng
  Mẹ cho tái hợp bình an sum vầy
  Vui trong cảnh bao ngày cách biệt
  Dầu chia tay cũng hiệp cùng nhau
  Không phân hai bậc thấp cao
  Ai ai cũng được truyền trao kinh này
  Khắp non nước đông tây nam bắc
  Phổ biến kinh để nhắc nhở lòng
  Thập phương bá tánh rõ thông
  Nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn
  Bao nguy khổ dập dồn đau xiết
  Nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng
  Chúng sanh ngã gục nhào lăn
  Lâm vòng đại nạn thoát chăng được nào
  Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật
  Sinh ra nhiều chứng thật gớm ghê
  Khắp trong tất cả thành quê
  Thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân
  Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết
  Thổ sản này ngã chết chẳng còn
  Ðói lòng quằn quại các con
  Vậy khuyên ráng nhớ lời son Mẫu-Từ
  Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối
  Gắng công tu thông suốt lý kinh
  Truyền trao giải nghĩa phổ in
  Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời
  Chúng con sẽ thấy đời hết khổ
  Nội trong năm phổ độ đầu tiên
  Mưa hòa gió thuận khắp miền
  Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai
  Còn như đáo lệ ngày Kỵ-Mậu
  Lập tràng đàn bái Mẫu trì kinh
  Dâng đèn sáp thiết quang minh
  Từ-Tôn phủ điển nhơn sinh phúc dày
  Mỗi trăng có ba ngày Mậu Kỵ
  Hãy thành tâm bền chí cúng dường
  Kỉnh đàn, đăng, thủy, hoa, hương
  Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo
  Việc cúng kiến phải cho tinh khiết
  Cố gắng tu tha thiết cần chuyên
  Lo tròn phận sự hằng niên
  Ba mươi sáu nhựt kiền thiền trì kinh
  Sắm lễ vật cung nghinh Từ-Mẫu
  Trong các ngày Kỵ-Mậu lập đàn
  Gồm có các ngọn đăng quang
  Quả hoa tươi thắm hương phàn năm cây
  Sáu chung nước lọc đầy đủ lễ
  Cùng chung nhau hợp để kỉnh đàn
  Thuyết kinh giải lý rõ ràng
  Mỗi người đều định tâm an thọ trì
  Ai xứ nào làm y lời dạy
  Ðịnh tinh thần tụng bảy biến kinh
  Tiêu bao nghiệp chướng tội mình
  Hưởng đời ngươn thượng huyền linh sanh tồn
  Ai cố gắng sớm hôm trì tụng
  Thêm hai thời chuyển dụng tâm thành
  Mẹ ban huyền diệu điển thanh
  Tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia
  Ðức Từ-Tôn truyền ra cho biết
  Các con cần tha thiết ghi lòng
  Lúc mạch gần chín đầy đồng
  Hiện ra móng Bạch hư không rõ ràng
  Gió từ đâu thổi sang rất mạnh
  Trong niên này gặp cảnh phong ba
  Khổ sầu từ trẻ tới già
  Chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàn
  Nạn đói lạnh lầm than đau xiết
  Là điềm trời ứng thiệt rõ ràng
  Thiên đình thâu hạt lúa vàng
  Thần linh ngũ cốc lịnh ban về Trời
  Gieo họa cho cảnh đời khốn khổ
  Tuy vậy mà có chỗ cũng chừa
  Nơi nào kỉnh Mẹ sớm trưa
  Trì kinh ÐỊA-MẪU phước nhà bình an
  Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó
  Ðược trúng mùa mưa gió thuận hòa
  Ai từng phổ biến gia gia
  Tuyên truyền kinh Mẫu đứng ra giải bày
  Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý
  Mẫu sẽ sai các vị Thiên Thần
  Gia thần ủng hộ ân cần
  Ðồng theo độ kẻ xa gần thành tâm
  Ðược phúc lành tháng năm no ấm
  Trên Thiên Ðình ghi chấm phước ban
  Nội gia kẻ đó thanh nhàn
  Sẽ được thạnh phát vinh quang muôn phần
  Thanh-Long, Bạch-Hổ Thần cũng giáng
  Phò tá người xứng đáng con lành
  Từ-Tôn cho biết rõ rành
  Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền
  Ðến giờ Ngọ kiền thiền kỉnh Mẫu
  Chẳng có nên dời đổi thời gian
  Sửu, Mùi, Thìn, Tuất không an
  Ðúng giờ nhất định lập đàn trì kinh
  Cầu lịnh Mẹ thương tình cứu khổ
  Phủ điển linh phổ độ chúng sanh
  Các con tựu họp tâm thành
  Ðược ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi
  Mẹ hiển Thánh xuống đời tri chứng
  Phương hướng nào bền vững chí tâm
  Thường hành kinh Mẫu diệu thâm
  Ngày đêm thành kỉnh tháng năm thanh nhàn
  Còn lo chi mùa màng chẳng trúng
  Gia nào hay trì tụng kinh này
  Phước lành sẽ được hưởng ngay
  Thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm
  Hưởng quý tế cao thâm lộc cả
  Thọ hương đăng trà quả vinh sang
  Chơn Kinh của đức Mẫu-Hoàng
  Gồm ba diệu lý lời vàng ngọc châu
  Kinh Ðịa Mẫu đứng vào bậc nhứt
  Chẳng tường phân ý thức suy tầm
   
 7. ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq
  Người đời còn bởi mê tâm
  Chẳng nên kinh dễ lỗi lầm tội mang
  Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kỉnh
  Thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường
  Nạn tai nghiệp chướng lỡ vương
  Một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân
  Kinh Ðịa-Mẫu thấm nhuần đạo lý
  Gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên
  Hằng ngày ròng rã khẩn nguyền
  Ðược nhiều công đức tội liền tiêu tan
  Kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác
  Ai chí tâm hiển đạt phúc lành
  Rõ thông từng chữ hiểu rành
  Người đó sẽ được Mẹ dành hồng ân
  Ðiển huyền linh xa gần chiếu tỏa
  Phóng hào quang khắp cả bầu trời
  Thưởng người hiểu rõ từng lời
  Tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu
  Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ
  Ðã tri tường nghĩa lý diệu kinh
  Có thể gội sạch tội mình
  Bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan
  Như ai rõ từng hàng Mẫu dạy
  Qua nạn tai sắp xảy đến mình
  Lại còn hưởng được phước vinh
  Tam tài lộc thọ khương ninh thanh nhàn
  Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển
  Thì đích danh Mẫu chuyển điển quang
  Luôn được phước lộc bình an
  Ðời đời kiếp kiếp Mẹ ban phúc dầy
  Như nghe thuyết kinh này chẳng tưởng
  Lại bỏ qua không lượng tường tri
  Mà lòng chẳng khứng thọ trì
  Bị khép vào tội khinh khi Phật Trời
  Tội phỉ báng bao lời xúc phạm
  Lâm vào cảnh khóc thảm sầu than
  Ngày ấy chẳng có kêu oan
  Phải đành vướng tội gian nan ngục hình
  Dân nước nào chẳng tin lời Mẫu
  Sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha
  Ðại kiếp thủy hỏa phong ba
  Thảy đều chết rụi đâu mà còn chi
  Lòng Từ-Mẫu nghĩ suy đau xiết
  Muốn hủy hoại đại kiếp phong ba
  Nạn thủy hỏa sắp xảy ra
  Thương cho sanh chúng phải xa cảnh sầu
  Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại
  Tuân theo lời Mẫu dạy trong kinh
  Mẹ muốn bỏ sổ tử hình
  Vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều
  Mẹ tính mãi bao điều phương kế
  Chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ
  Tình thương vô bến vô bờ
  Làm sao cứu được con thơ trở về
  Mẹ dùng chước mầu phê sắc lịnh
  Phán phân rằng chỉ định thế này
  Truyền Thần Thiện, Ác đến đây
  Chia làm hai phái lướt mây xuống trần
  Người hung dữ Ác Thần dẫn dắt
  Nhập cùng chung kẻ bất lương tâm
  Ðộc ác, tàn nhẫn, đa dâm
  Chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi
  Bậc hiền lương phương-phi quân-tử
  Thiện Thần gom lại giữ một nơi
  Ðưa vào chánh giác kịp thời
  Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan
  Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc
  Mẫu sẽ vãi ra một cái chài
  Dẫu cho thiện, ác phân hai
  Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung
  Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo
  Người tu hành học đạo kinh tâm
  Chừng đó mới thấy diệu thâm
  Mẫu-Từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành
  Ðược sống sót nhàn thanh đủ trí
  Biết tường phân chánh lý đường tà
  Thiện gần ác lại tránh xa
  Từ đó các Ðạo mở ra khai hoằng
  Ðồng xuôi lòng ăn năn quy tựu
  Chánh Ðạo Mẫu hội đủ đêm về
  Chẳng còn chia rẽ khen chê
  Phân ra nhiều mối khó bề tường phân
  Hình tướng chài phép Thần mầu nhiệm
  Mẫu tả ra những điểm rất cần
  Nhị Thập Bát Tú phân thân
  Phủ vây chánh Bắc giáp gần chánh Nam
  Còn phương hướng Tây Nam, Tây Bắc
  Các vị thần giáp mặc bông bào
  Gồm sáu mươi vị tài cao
  Mẫu-Từ phán lịnh truyền trao lời vàng
  Tuân lời dạy Thiên-Cang mười vị
  Thập Nhị Thần định chỉ Ðịa-Chi
  Tất cả Tinh-Tú các vì
  Ủng hộ Hoàng-Ðế Thái-Vi hoàn toàn
  Ðức Từ-Tôn Mẫu-Hoàng điều khiển
  Thần Lôi-công, Lôi-điển tám phương
  Phân thân trấn thủ phi thường
  Sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm
  Hiện nguyên hình tay cầm binh khí
  Ðứng dàn ra trực chỉ đó đây
  Khắp trong thiên hạ đủ đầy
  Trận đồ của Mẫu lập xây hạ miền
  Cõi Trời Nam từ niên Ðinh Hợi
  Ðến niên Thân Dậu mới thiệt rồi
  Biết bao huyền bí nhiệm mầu
  Tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha
  Mẫu-Từ bủa Thiên-la, Ðịa võng
  Sức đại hùng vang động kinh hồn
  Làm cho Thiên ám, Ðịa hôn
  Thần sầu Quỷ khóc vong hồn thảm thương
  Còn Tứ Ðại Thiên Vương tiếp lịnh
  Bốn cửa trận Mẫu định trấn an
  Tám vị Thần lực Kim-Cang
  Xông vào trận hóa pháp đàn thần thông
  Làm Trời Ðất hư không nghiêng ngã
  Nhựt Nguyệt Tinh châu hỏa đảo xây
  Cũng như chong chóng lăn quay
  Thế rồi lặn mất không ngày hiện ra
  Mẫu thâu lại yêu tà lăng mỵ
  Kẻ bất lương phải bị ngục hình
  Hô phong hoán võ lôi đình
  Làm cho sấm nổ nước minh mông tràn
  Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ
  Trận cuồng phong bảo tố khắp vùng
  Mẫu tận diệt đứa bất trung
  Xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào
  Ðến chừng đó vàng thau mới rõ
  Mẫu thâu xong ngày đó bình an
  Nước rút, sóng lặng, gió tan
  Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần
  Chỉ còn người hiền lương sống sót
  Kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng
  Thế là Mẫu dụng huyền công
  Diệu pháp hóa biến thần thông lẹ làng
  Kinh đô có sen vàng đua nở
  Bốn phía vòng khắp ở thị thành
  Các con hiếu thảo hiền lành
  Ðến chừng khi đó Mẫu dành hồng ân
  Ðược đổi xác Kim-Thân bất hoại
  Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên
  Chứng đặng Ðại-La Tiên-Thiên
  Bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công
  Hội Bàn-đào thưởng đồng tất cả
  Các con nào đắc quả dự vào
  Thế rồi vĩnh viễn về sau
  Chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền
  Chúng con được niên niên bất tử
  Khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn
  Giống cảnh Diêu-Ðiện Mẫu-Hoàng
  Luôn hưởng lộc thọ phước an cửu trường
  Phật Mẫu ngự trên thượng tầng cõi
  Hoằng khai dưỡng nhơn loại bảo toàn
  Hết lòng quảng đại sắc son
  Hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi.
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH
   
 8. ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq
  TỤNG KINH XONG TIẾP TỤC BÀI NGUYỆN NÀY
  Kiền thiền vọng bái Mẫu Hoàng
  Chấn chỉnh đạo giáo sắp an dân tình
  Độ người khỏi chốn u minh
  Vọng cầu bái Mẹ nhờ tình xót thương
  Chúng dân tai họa đa vương
  Lạy Mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ
  Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ
  Vương Cung Tây Mẫu đê đầu lạy tạ từ ân
  Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành
  Khắp trong dân chúng làm lành
  Thương yêu dùm giúp chẳng đành bỏ nhau
  Mây lành rọi tỏ năm mầu
  Cỏ cây tươi tốt làu làu thái dương
  Yên vui bốn bể mới tường
  Cơ Trời sắp đặt luân thường vẻ vang
  Diêu Trì chấn chỉnh sửa sang
  Bao nguồn về cội một đàng chánh quy
  Kiền thiền vọng bái từ tôn
  Chuẩn y tam giáo mới tồn lý cao
  Ơn trên cam lộ rào rào
  Chúng con nguyện vọng ước ao thái bình
  Lạy cầu Mẹ ở Thiên Đình
  Độ an dân chúng pháp linh tỏ tường
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH (3 biến)

  HỒI HƯỚNG
  Phần kinh con mới đọc rồi
  Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh
  Cho người thức tỉnh tu hành
  Bến mê phút chút biến thành ao sen
  Lý kinh sáng suốt như đèn
  Tụng Kinh Địa Mẫu có duyên
  Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu
  Ngày ngày tinh tấn công phu
  Điển quang Mẹ chiếu linh căn sáng ngời
  Cúi xin Phật Mẫu chứng lòng
  Tâm nguyền quyết chí gắng công tu trì
  Nam Mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng sanh Bảo mạng Chân Kinh Đại Từ Tôn (1 Biến)
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 biến)
  Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Từ Thị Tôn Phật (1 biến)
  Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (1 biến)

  TAM QUI
  Qui y Phật Mẫu cứu trần thế
  Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh
  Trần gian biết nẻo tu hành
  Nhờ đèn trí huệ biết đường Phật Tiên
  Qui y pháp là phương giải thoát
  Điển huyền linh bủa khắp trần gian
  Sửa tâm chứng đắc kịp thời
  Linh căn Mẹ điểm hội kỳ Long Hoa
  Qui y tăng nhân truyền Mẫu đại
  Phải ăn chay giới luật nghiêm trang
  Hữu hình gia tạm luân hồi
  Vô vi thượng cảnh trở về Thiên Cung
  CHUNG
  THỜI KINH TỤNG ĐẾN ĐÂY ĐÃ HẾT
   

Chia sẻ trang này